KADELINK

Voor studie- en loopbaanadvies:

Artikel 1 – Ondernemer

Ilse Hendrickx
Dekenstraat 70
3000 Leuven

info@kadelink.be
+32 486 99 31 73

Kadelink
BE0806.690.503

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Kadelink met betrekking tot de online lessen / cursussen en de daarbij horende coaching of adviesgesprekken.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden digitaal aan de klant beschikbaar gesteld. Bij het cursusaanbod op de website (www.kadelink.be) zijn door de zin “Als je je inschrijft voor de cursus, accepteer je de algemene voorwaarden.” deze algemene voorwaarden meteen zichtbaar door te klikken op de link.

Artikel 3 – Totstandkoming

De overeenkomst tussen Kadelink en klant met betrekking tot de online lessen / cursussen komt tot stand door invulling van een digitaal inschrijvingsformulier of via aanmelding via e-mail of telefoon. De algemene voorwaarden zijn ten alle tijden zichtbaar op de website van Kadelink.

Bij de aanmelding van of door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 4 – Training

 1. Kadelink behoudt zich het recht voor bij voortschrijdend inzicht wijzigingen aan te brengen in het lesmateriaal of de lesstof.
 2. Voor online trainingen geldt dat een training binnen de zes maanden moet worden afgerond.

Artikel 5 – Betaling

 1. Voor online cursussen zijn de deelnamekosten direct na inschrijving verschuldigd, na betaling heeft de klant direct toegang tot de lesstof.
 2. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Kadelink zich het recht voor de klant uit te sluiten van deelname.
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kadelink te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de klant heeft Kadelink behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 6 – Annulering

 1. Een overeenkomst voor het volgen van een online cursus die direct bij aanmelding gestart wordt, kan niet herroepen worden.
 2. De online cursus kan na betaling direct worden gebruikt en blijft zes maanden beschikbaar.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Bij het geven van een online cursus aanvaardt Kadelink een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Kadelink geleverde diensten de uiterste zorg wordt betracht, kan Kadelink de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Kadelink is op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.
 2. Kadelink is niet aansprakelijk voor door de klant dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door klant of enige derde van door Kadelink verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal), geleverde training of coachingsgesprek.
 3. Kadelink streeft ernaar de diensten op de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden.
 4. Kadelink kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Kadelink zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden.

Artikel 8 – Klachten

Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Kadelink geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Kadelink kenbaar worden gemaakt. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de klant geacht geen klachten te hebben.

Artikel 9 –  Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de aan de klant verstrekte materialen komen ofwel Kadelink ofwel door Kadelink genoemde referenties toe (voor zover die beschikbaar zijn / waren).
 2. Alle door Kadelink in het kader van de online cursus aan de klant verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de klant. Het is de klant, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren.
 3. Het is de klant niet toegestaan om op basis van de door of namens Kadelink verstrekte informatie (cursusmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij Kadelink daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

Artikel 10 – Online account

 1. Indien de klant wil deelnemen aan een online training dient de klant een account aan te maken op de website van Kadelink.
 2. Voor deelname aan de training geeft de klant toestemming aan Kadelink om naar het door hem opgegeven e-mailadres een e-mail te sturen.
 3. Om in te kunnen loggen op de website dient de klant zijn/haar e-mailadres en zijn/haar wachtwoord in te vullen. Het wachtwoord is strikt privé en vertrouwelijk, en mag niet met anderen worden gedeeld.
 4. Het account is strikt privé en mag niet met anderen worden gedeeld.

Opgesteld te Leuven, op 25 november 2020